13.03.2022 10:18

Informace k přestupům 2022 - čas pro předložení přestupu trvá do 30.3.!

Postupové soutěže v požárním sportu

V roce 2022 je za postupovou soutěž v soutěži družstev v PS považována soutěž družstev organizovaná pobočným spolkem (OSH, KSH). Přestupy jsou v tomto roce pouze pro soutěž družstev. Jednotlivci soutěží za své domácí SDH.

Přestupy

Má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za OSH nebo KSH v jehož působnosti nemá trvalé bydliště, je povinen vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit i tehdy, když je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast působnosti příslušného OSH, KSH, které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem.

Žádost o přestup se nezpracovává, je – li závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH.

Při žádosti o přestup postupuje závodník takto:

a) vyplní žádost o přestup – viz. příloha,

b) správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup předloží v jednom vyhotovení nejpozději do 30. března 2022 na adresu ÚORHS SH ČMS Římská 45, PSČ 120 00, Praha 2, nebo zašle mailem na adresu kolka@dh.cz ,

c) ÚORHS SH ČMS zveřejní na webových stránkách SH (www.dh.cz) do 15. dubna 2022 schválené přestupy závodníků. Tyto schválené přestupy jsou jediným a právoplatným dokladem pro pořadatele a soutěžící. Pořadatel postupové soutěže a závodníci si pro svou potřebu mohou zkontrolovat přestupy, které se týkají příslušného kola v PS družstev SDH, v případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se mohou závodníci proti němu písemně odvolat nebo emailem na adresu Kanceláře SH ČMS,

d) přestup je platný pro rok 2022 v postupových soutěžích družstev,

e) v jednom kalendářním roce lze přestoupit pouze jednou,

f) schválený přestup do konkrétního SDH v oblasti mimo trvalé bydliště závodníka umožňuje závodníkovi startovat za tuto oblast ve všech postupových kolech, pokud bude vybrán postupujícím SDH, které bude reprezentovat daný okrsek, okres či kraj,

g) pokud závodník přestoupí do oblasti mimo své trvalé bydliště, nemůže již startovat za svůj okrsek, okres ani kraj ve svém trvalém bydlišti,

h) neoprávněný start závodníka v daném SDH bude řešen jako nesportovní chování. V případě porušení přestupu, budou výsledky příslušného SDH, které neoprávněný start v příslušné postupové soutěži potvrdilo, anulovány. Každý takový přestupek bude řešit ÚORHS, se sborem a závodníkem podle závažnosti přestupku.

Upozornění Ústřední odborné rady Hasičského sportu:

Na okresní, krajská kola i republikové kolo v požárním sportu mohou být ke startu připuštěni cizí státní příslušníci řádní členové SH ČMS s trvalým bydlištěm v ČR nebo ti kdo mají povolení k trvalému pobytu na území ČR v příslušném OSH, případně KSH. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné SHS. V případě nedodržení této podmínky, startování cizích státních příslušníků, bude postiženo celé družstvo vyřazením z příslušné soutěže.

Bližší informace Vám podá v Kanceláři SH ČMS Michal Kolka: email: kolka@dh.cz, tel.: 702 151 378.

Ke stažení:


FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PŘESTUP

 

—————

Zpět


Kontakt

Starosta OSH - Kondler Václav

nám. Armády 8
Znojmo, 669 02

Úřední hodiny:
St: 8 - 17 (Kondler)
St: 10 - 15 (Ing. Říhová)


Tel.: 515 222 339

Konzultace mimo
pracovní dobu:
739 031 813

Číslo účtu:
2238741/0100

IČO: 49440365